کارکنان اداری

 
نام و نام خانوادگی: عیسی صفری
تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی
مسئولیت: مسئول آموزش
شماره تماس: 42423143 

 
نام ونام خانوادگی: رضا رشیدی
تحصیلات: مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مسئولیت: مسئولIT،  مسئول اموردانش آموختگان
شماره تماس: 42421710
 

نام ونام خانوادگی: زهرا مرادی نصرآبادی
تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
مسئولیت: مسئول رایانه، مسئول امتحانات، مسئول اموراداری
شماره تماس: 42423154
 
 
نام ونام خانوادگی: شهریار حیدری پور
تحصیلات: کارشناسی زراعت و باغبانی
مسئولیت: مسئول امور فرهنگی و دانشجویی،  امین اموال
شماره تماس: 42423154
 
 
 
نام و نام خانوادگی: علی بساطی
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
مسئولیت: مسئول مالی
شماره تماس: 42423152


نام ونام خانوادگی: افراسیاب محمدی
تحصیلات: دیپلم
مسئولیت: نگهبان
شماره تماس: 42423153
 

نام و
نام خانوادگی: سجاد بسطامی
تحصیلات: دیپلم
مسئولیت: نگهبان
شماره تماس: 42423153