کامران نظری

            عضو علمی دانشگاه پیام نور قصرشیرین                                                 

      دانشجوی دکتری مدیریت
      
      پژوهشگر برتر استان کرمانشاه در سال 89، 90 و 91

آثار پژوهشی:
نگارش بیش از یکصد مقاله ISI و بین المللی
ارائه بیش از سی مقاله در کنفرانس بین المللی
تالیف سه کتاب تخصصی مدیریت که عبارتند از:   مبانی سازمان مدیریت ، نگرش های شغلی و مدیریت استعداد