آموزش
 

دانشجویان عزیز جهت ارزشیابی اساتید و اعضای محترم علمی در سیستم جامع گلستان به آدرس
http://reg.pnu.ac.ir مراجعه و طبق راهنمای ذیل اقدام نمایید:

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر