آموزش
 
دانشجویان عزیز جهت ارزشیابی تدریس اساتید علمی در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمائید:
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر